Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam
15:20 | 24/09/2018

Sáng 19/9, tại thành phố Đà Lạt, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã tổ chức Hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam".

Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam
Ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Hội nghị diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22/9/2018 với sự tham dự của hơn 200 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Hội Văn học nghệ thuật, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, giảng viên các trường đại học, cao đẳng 34 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Cùng với các tỉnh phía Nam, đoàn Thừa Thiên Huế tham dự hội nghị lần này có 7 thành viên, do ông Lê Xuân Hiền - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế  Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. Trong  quá trình đó, tư duy lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật tiếp tục đổi mới, bổ sung phát triển, góp phần cổ vũ, khích lệ, tạo niềm tin cho văn nghệ sĩ… Sự nghiệp xây dựng và phát triển VHNT của cả nước đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trước những biến đổi nhanh chóng, đa dạng, phức tạp của đời sống xã hội trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập phát triển, hoạt động VHNT cũng bộc lộ những bất cập, hạn chế. Hội nghị lần này nhằm xây dựng hệ thống lý luận VHNT Việt Nam, nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống VHNT, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Trong 4 ngày diên ra hội nghị tập huấn, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam; Quan điểm của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin và Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; Đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay; Vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam.

 


Hội nghị tập huấn chú trọng nâng cao trình độ hiểu biết những vấn đề cơ bản, quan trọng về lý luận văn học nghệ thuật, yêu cầu và định hướng triển khai xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam; giúp học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn học, nghệ thuật của Đảng và Nhà nước, thực tiễn đường lối văn học, nghệ thuật nói chung và tình hình phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng; nâng cao khả năng xử lý những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống văn hoá, văn nghệ; từ đó vận dụng có hiệu quả vào công tác và hoạt động văn học, nghệ thuật, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, làm lành mạnh đời sống văn hóa, văn nghệ của đất nước.

PV

 

Các bài mới
Các bài đã đăng