Kinh tế và phát triển
Huế: Lấy ý kiến rộng rãi về "Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương về Dầu tràm Huế"
08:10 | 08/09/2016

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo số 716/TB-SKHCN về việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đóng góp dự thảo "Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương về Dầu tràm Huế".  Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 8/10/2016.

Huế: Lấy ý kiến rộng rãi về  "Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương về Dầu tràm Huế"

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN; Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Dầu tràm Huế;

Quy chuẩn này quy định chỉ tiêu cảm quan, mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng và các yêu cầu quản lý đối với sản phẩm dầu tràm được sản xuất bằng phương pháp chưng cất thủ công từ cây tràm gió Melaleuca cajuputi Powell,1809.

Quy chuẩn này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, bảo quản, kinh doanh các sản phẩm dầu tràm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.

Cách thức lấy ý kiến:

+ Tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế: Tại Mục lấy ý kiến về dự thảo văn bản pháp luật, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp ý kiến tham gia.

+ Tại Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: Gởi vào địa chỉ mail: skhcn@thuathienhue.gov.vn.

Lê Tân

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng