Tạp chí Sông Hương - Số 18 (T.4-1986)
Bài thơ đất ấm
LÊ THỊ MÂY        Tưởng nhớ anh Mai Văn Tấn
Trang 2/2