Tạp chí Sông Hương - Số 285 (T.11-12)
KỶ NIỆM 95 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA
09:57 | 05/11/2012

Cách mạng Tháng Mười Nga tiếp tục soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam

TS. NGUYỄN NGỌC THIỆN
            Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
      Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế

KỶ NIỆM 95 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA
Tranh cổ động Cách mạng Tháng Mười Nga của họa sĩ Boris Kustodiev

Ngày 7/11/2012, những người cộng sản, nhân dân lao động toàn thế giới và Việt Nam đều hướng về sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, đó là kỷ niệm lần thứ 95 Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Gần một thế kỷ trôi qua kể từ khi lần đầu tiên trên thế giới, cuộc cách mạng vô sản giành được thắng lợi trọn vẹn. Nhìn lại lịch sử thế giới thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, với biết bao biến cố, thăng trầm, thay đổi đã diễn ra trong đời sống chính trị quốc tế, đến nay chúng ta vẫn có đủ cơ sở để khẳng định rằng, cuộc cách mạng diễn ra ở nước Nga vào Tháng Mười năm 1917 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng nhất và có ảnh hưởng lớn nhất đến tiến trình lịch sử thế giới thế kỷ XX.

Ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười

Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa lịch sử và thời đại to lớn, là sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử phát triển của nhân loại, báo hiệu sự sụp đổ của chế độ người bóc lột người đã tồn tại hàng ngàn năm và mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh các giai cấp, các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới và đã vạch ra con đường giải phóng cho các giai cấp, các dân tộc bị áp bức trên hành tinh.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã làm nổi bật tinh thần cách mạng triệt để và tính khoa học sâu sắc là bản chất và nguồn sức mạnh vô địch của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhân kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trên báo Pravda (Liên Xô cũ): “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.”.

Cách mạng Tháng Mười đã phá vỡ khâu yếu nhất của dây chuyền chủ nghĩa đế quốc, xây dựng và bảo vệ thành công nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) đầu tiên. Từ đây trên thế giới dần hình thành hai hệ thống chế độ xã hội: xã hội XHCN và xã hội tư bản chủ nghĩa, chấm dứt thời kỳ độc quyền thống trị của chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến. Tiếp sau Liên Xô, nhiều nước châu Âu, châu Mỹ Latinh đã lựa chọn con đường XHCN cho sự phát triển, hình thành hệ thống XHCN thế giới.
 

V.I.Lênin với Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại


Cách mạng Tháng Mười đã mở ra con đường giải phóng dân tộc cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Vào đầu thế kỷ XX, cuộc đấu tranh của các dân tộc khỏi ách nô dịch, bóc lột của các nước đế quốc là nhu cầu cấp thiết của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới. Cuộc Cách mạng Tháng Mười và quan điểm của V.I.Lênin trong “Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” đã chỉ cho các dân tộc bị áp bức con đường đấu tranh để đạt các mục tiêu của dân tộc. Dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Liên Xô, phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới đã phát triển mạnh mẽ, trở thành dòng thác cách mạng của thời đại, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân cũ, làm thất bại chủ nghĩa thực dân mới, cổ vũ các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, hướng tới CNXH.

Từ Cách mạng Tháng Mười đến Cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của Liên Xô đã tác động sâu sắc đến số phận của các dân tộc ở phương Đông, trong đó có Việt Nam. Vào những năm 20 của thế kỷ XX, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Ái Quốc đã đến nước Nga, đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin và đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc.

Được Cách mạng Tháng Mười vĩ đại soi đường và cổ vũ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay sau chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhân dân Việt Nam đã tiến hành thành công Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên tại Đông Nam Á. Tiếp đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi năm 1954, chống đế quốc Mỹ thắng lợi năm 1975, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên CNXH. Đây là những cột mốc quan trọng thể hiện cách mạng Việt Nam để kế tục vẻ vang sự nghiệp Cách mạng Tháng Mười. Nhân dân chúng ta rất tự hào là một trong những dân tộc đã làm nên nhiều chiến công hiển hách, tiếp tục giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Cách mạng Tháng Mười. Là một dân tộc tiên phong trên tuyến đầu chống chủ nghĩa đế quốc, Việt Nam đã trở thành tấm gương sáng cho các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập dân tộc trên toàn thế giới noi theo.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhân dân ta đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều mặt của Liên Xô. Tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Liên Xô được nảy nở từ Cách mạng Tháng Mười không ngừng được củng cố và phát triển.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô luôn đi đầu, cùng với các nước XHCN, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới đã dành cho cách mạng Việt Nam sự cổ vũ to lớn, trực tiếp, hiệu quả trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH, Liên Xô đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ to lớn về chính trị, quân sự, ngoại giao, góp phần quan trọng vào chiến thắng đế quốc Mỹ. Liên Xô là một trong những nước đầu tiên công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (ngày 30/1/1950).

Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô còn đi đầu trong việc giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội: viện trợ nhiều hàng hóa, vật tư, thiết bị trị giá nhiều tỷ rúp-đôla; cử nhiều đoàn chuyên gia giúp phát triển các lĩnh vực kinh tế quan trọng; đã giúp đào tạo hơn 5 vạn cán bộ, chuyên gia, những người đã và đang làm việc trong nhiều lĩnh vực và các cơ quan chính quyền, các viện nghiên cứu của Việt Nam; xây dựng nhiều công trình kinh tế - xã hội, trong đó có các công trình trọng điểm quốc gia như thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An, cầu Thăng Long, Liên doanh Dầu khí Việt Xô pê-trô, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cung Văn hóa hữu nghị, Bệnh viện hữu nghị… Thực hiện sự hợp tác nhiều mặt, Việt Nam đã cung cấp cho Liên Xô nhiều hàng hóa quan trọng như rau quả, cà phê, chè, may mặc, giày da…

Tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, phát triển Việt Nam - Liên Xô trong nhiều thập kỷ đã là mẫu mực của quan hệ quốc tế theo chủ nghĩa quốc tế vô sản giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng, trong sáng, thủy chung. Mỗi bước đường thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều ghi lại dấu ấn quan trọng sự đóng góp nhiều mặt của nhân dân Liên Xô anh em. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, tôn vinh, biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, to lớn, toàn diện, hiệu quả của Liên Xô vĩ đại. Quan hệ Việt Nam - Liên Xô đã được lý tưởng Cách mạng Tháng Mười soi sáng; được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công xây dựng, vun đắp trở thành truyền thống quý báu, có tác dụng thiết thực đối với bước đường phát triển của cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, trong bối cảnh thế giới đã có nhiều thay đổi, tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga vẫn tiếp tục được duy trì và phát triển lên một tầm cao mới. Năm 2001, hai nước đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, thể hiện sự quyết tâm tiếp tục phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và nhu cầu hợp tác cùng có lợi giữa hai nước trong tình hình mới.

Cách mạng Tháng Mười tiếp tục soi sáng con đường cách mạng ở Việt Nam

Kỷ niệm 95 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại trong bối cảnh chung của tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến mau lẹ, phức tạp, khó lường. Trên thế giới, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Nền kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục nỗ lực phục hồi và phát triển, nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất trắc. Toàn cầu hóa đang cuốn hút các quốc gia, dân tộc và tạo ra những cơ hội phát triển, nhưng cũng là thách thức lớn đối với các nước đang phát triển. Cạnh tranh kinh tế - thương mại giữa các nước càng gay gắt. Khoa học - công nghệ tiếp tục có những bước phát triển nhảy vọt, tạo ra những bước đột phá lớn.

Trên thế giới, những cuộc chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang, hoạt động khủng bố, xung đột sắc tộc và tôn giáo, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên… diễn biến phức tạp. Các mâu thuẫn lớn của thời đại vẫn diễn ra gay gắt. Chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng phản động quốc tế tăng cường cấu kết, chống phá cách mạng thế giới nhằm áp đặt sự thống trị của chủ nghĩa tư bản. Sau khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, CNXH ở những nước còn lại có bước phát triển mới. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đang phục hồi. Các đảng cộng sản, cánh tả giành thắng lợi lớn trong bầu cử ở một số nước, nhất là khu vực Mỹ Latinh. Xu thế hòa bình, hợp tác là khát vọng của nhân loại và là nhân tố làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc.

Kỷ niệm 95 năm Cách mạng Tháng Mười, đồng thời kỷ niệm 165 năm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn những bài học vô giá, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười; thấu suốt và vận dụng những nguyên lý bất hủ trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nhằm vận dụng sáng tạo và có hiệu quả hơn nữa vào công cuộc đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

N.N.T
(SH285/11-12)
 

 

 

Các bài mới