Tạp chí Sông Hương - Số 303 (T.05-14)
Mường Phăng - Điện Biên


Nhạc và lời: LÊ PHÙNG

Đôi mắt Điện Biên

Nhạc: LÊ ANH
Thơ:  DU AN

Trang 2/2