Tạp chí Sông Hương - Số 310 (T.12-14)
Đèn trời trên bến không trăng

CAO NGUYỆT NGUYÊN

Tối nay Thanh không về thì mâm cơm, cút rượu, ánh sáng này thành vô nghĩa hết. Đâu có phải bà Miền trưng cho mình.

Trang 2/2