Tạp chí Sông Hương - Số 339 (T.05-17)
Hoa nở tháng 5
Nhạc: CAO XUÂN DŨNG
Thơ:  XUÂN TỐN
Trang 2/2