Tạp chí Sông Hương - Số 349 (T.03-18)
Trang thơ về Mẹ


Lê Văn Việt - Trần Văn Thiên - Trần Quang Phong - Mai Tuyết

Mẹ tôi Đồng Khánh
Nhạc: NGUYỄN TRỌNG KHÔI
Thơ:  NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
Trang 2/2