Tạp chí Sông Hương - Số 349 (T.03-18)
Mẹ tôi Đồng Khánh
Nhạc: NGUYỄN TRỌNG KHÔI
Thơ:  NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
Trang 2/2