Tạp chí Sông Hương - Số 352&SDB29 (T.06-18)
Tiên phong - Con đường đã chọn


(Lê Minh Phong phỏng vấn các cộng tác viên của Sông Hương)

Gặp gỡ bên sông Hương & chợt nhớ…

NGUYỄN KHẮC PHÊ   

Nhận thư Tòa soạn “Sông Hương” nhắc viết bài cho số kỷ niệm 35 năm Tạp chí Sông Hương ra số đầu tiên, lời đáp là một “tự vấn”: Không biết viết cái chi đây?

Trang 3/3
1 2 3