Tạp chí Sông Hương - Số 359 (T.01-19)
Mưa Huế
Nhạc: THU THỦY
Thơ:   TRẦN HỮU HOÀNG
Hội họa của Trương Thế Linh

VŨ PHƯƠNG

Trong dòng nghệ thuật biểu ý, dựa trên ngôn ngữ biểu hiện ở Huế, thì Trương Thế Linh nổi lên như một hiện tượng tiêu biểu.

Trang 2/2