Tạp chí Sông Hương - Số 361 (T.03-19)
Mừng em - Ngày 8 tháng 3
Nhạc và lời: TRƯƠNG KIM HÙNG
          (Tặng N.T.K.A)
Trang 2/2