Tạp chí Sông Hương - Số 367 (T.09-19)
Tác phẩm mới tháng 09/2019


ĐỜI VỚ VẨN (Tiểu thuyết, Trần Như Luận, Nxb. Hội Nhà văn, 2019).

Trang 2/2