Tạp chí Sông Hương - Số 374 (T.04-20)
Tác phẩm mới tháng 04/2020

  
THU VÀNG BAY (Tập thơ), Ngàn Thương, Nxb. Thuận Hóa, 2020.

Trang 2/2