Tạp chí Sông Hương - Số 401 (T.07-22)
Trường Sơn em đứng đợi bên đường


Nhạc và lời: TRẦN KHÁNH NAM

Trang 2/2