Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Quà xuân
10:55 | 13/05/2008
Thiên niên kỷ mới vẫy ta sangkhốn nỗi quà xuân chưa sẵn sàng

vội xếp bốn ngàn năm sử Việt
vào thơ cho kịp chuyến đò ngang.
     Cuối đông 2000

 TRƯƠNG QUÂN

(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)

Các bài mới
Các bài đã đăng
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Một chút xanh (13/05/2008)
Đạo và đời (06/05/2008)