Thời sự Văn chương
Ra mắt bộ sách “Nghiên cứu Hồ Chí Minh - một số công trình tuyển chọn”
15:12 | 18/05/2020

Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh vừa giới thiệu đến độc giả bộ sách “Nguyên cứu Hồ Chí Minh- một số công trình tuyển chọn” của PGS, TS Bùi Đình Phong.

Ra mắt bộ sách “Nghiên cứu Hồ Chí Minh - một số công trình tuyển chọn”
Bộ sách “Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn” được kết cấu thành ba tập.

Trong lời giới thiệu bộ sách, GS, TS, NGƯT Mạch Quang Thắng khẳng định, lần đầu tiên ở Việt Nam có một bộ sách tuyển chọn các công trình nghiên cứu Hồ Chí Minh của một cá nhân với độ dày khoảng 2.000 trang, cơ bản bao quát được tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội như chính trị, tư tưởng, tổ chức, văn hóa, đạo đức, xã hội, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Bộ sách “Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn” được kết cấu thành ba tập. Tập một, tác giả tập trung vào những vấn đề chính trị, tư tưởng, tổ chức. Hơn 40 bài viết trong tập này nghiên cứu các bước phát triển quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tác giả tập trung làm rõ tư tưởng của Người về vấn đề thuộc địa, chủ nghĩa thực dân và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tập hai gồm những chuyên luận về văn hóa, đạo đức, xã hội. Các bài viết bắt đầu từ việc làm rõ và khẳng định Nghị quyết 24C/18.6.5 về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam mang tầm vóc nhân loại, tại Khóa họp lần thứ 24 Đại hội đồng UNESCO ở Paris, từ ngày 20-10 đến 20-11-1987. Trên cơ sở đó, các bài viết đi sâu phân tích các khía cạnh văn hóa cụ thể và vai trò, sứ mệnh của văn hóa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong tập ba, PGS, TS Bùi Đình Phong đi sâu làm rõ những vấn đề đổi mới, hội nhập và phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là nội dung khá rộng và mới, hầu như chưa được đề cập nhiều trong các giáo trình và cũng ít xuất hiện trong các sách chuyên khảo về Hồ Chí Minh của các tác giả trong và ngoài nước. Công trình cho thấy, nhìn xuyên suốt từ tác phẩm “Đường cách mệnh đến Di chúc”, nói rộng ra là từ lúc ra đi tìm đường cứu nước đến tận cuối đời, sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước của Hồ Chí Minh luôn luôn đổi mới, hội nhập và phát triển. Sự nghiệp cách mạng đó thể hiện tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, với trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm cao trước nhân dân, Tổ quốc và nhân loại của Hồ Chí Minh, một con người cả cuộc đời vì nước, vì dân.

Mỗi tập có nội dung cụ thể, bám sát vào chủ đề, nhưng nhìn chung, cả ba tập là một chỉnh thể thống nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh với ý nghĩa là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam và cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Gắn kết cả ba tập sách, người đọc có thể nhận thấy trục xuyên suốt của bộ sách bắt đầu từ nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh và cuối cùng là tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi.

Theo GS, TS, NGƯT Mạch Quang Thắng, bộ sách còn mang giá trị góp phần lý giải một vấn đề lớn: Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong hành trang phát triển của dân tộc và tiến trình văn minh, tiến bộ của nhân loại. Thông qua công trình này, người đọc sẽ thấy rằng tư tưởng Hồ Chí Minh đúng là tài sản tinh thần quý báu của Đảng Cộng sản và dân tộc Việt Nam. Nhà chính trị, nhà văn hóa Hồ Chí Minh có năng lực giao hòa sự đa dạng, kết hợp nhuần nhuyễn giá trị Đông - Tây, tìm thấy “mẫu số chung”, điểm tương đồng của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ. Điều đặc biệt, công trình đã làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn mà điều căn cốt là dựa trên nền tảng triết học vững chắc, với thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận đúng đắn. Tư tưởng Hồ Chí Minh đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của dân tộc Việt Nam và khát vọng của nhân loại tiến bộ. Tư tưởng đó xuất phát từ thực tiễn dân tộc và thời đại, rồi trở lại cải tạo hiện thực.

Bộ sách được tác giả thể hiện bằng một lối văn chính luận, khúc chiết, dễ đọc, dễ hiểu, giúp người đọc dễ nắm bắt từng quan điểm cụ thể nhưng rất hệ thống trong toàn bộ di sản Hồ Chí Minh. Đây thật sự là một công trình giá trị, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc trong tháng Năm này.

Theo Mạnh Hảo - NDDT

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng