Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Hội thảo “Sáng tác, nghiên cứu văn học nghệ thuật về chủ đề con người, văn hóa vùng đất địa phương”.
14:17 | 08/06/2018

Chiều ngày 7/6,  Các Hội Văn học Nghệ thuật thuộc 5 vùng Kinh đô xưa và nay, các Tạp chí văn nghệ thuộc 6 tỉnh Bắc Miền Trung phối hợp tổ chức Hội thảo “Sáng tác, nghiên cứu VHNT về chủ đề con người và văn hóa vùng đất địa phương” .

Hội thảo “Sáng tác, nghiên cứu văn học nghệ thuật về chủ đề con người, văn hóa vùng đất địa phương”.
Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề hướng đến chủ đề của Hội thảo “Sáng tác, nghiên cứu VHNT về chủ đề Con người, văn hóa vùng đất địa phương”. Các tham luận cho thấy Văn nghệ phải hướng tới cái chân, thiện, mỹ nhưng nếu thờ ơ với những câu hỏi lớn, những vấn đề nóng bỏng của đất nước, của thời đại thì khó hoàn thành được sứ mệnh của mình. 

Các văn nghệ sĩ thảo luận tại Hội thảo


Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc - Phó chủ tịch phụ trách Liện hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương nhấn mạnh: "Sản phẩm văn học nghệ thuật chân chính phải phản ánh hiện thực chân thật, sinh động và sâu sắc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, được bạn đọc say mê. Văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng phải mang trách nhiệm xã hội, phải vì xã hội, vì con người".

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt nam, Phó chủ tịch Hội VHNT Hà Nội phát biểu tại hội thảo

 

Tại Hội thảo, ban tổ chức cũng đã đề cập đến các nhiệm vụ quan trọng về “xây dụng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” mà Hội nghị lần thứ IX, Ban chấp hành TW Đảng khóa XI đã đề ra.

Nhà văn Nguyễn Thị Phước - Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam phát biểu tại hội thảo


Theo đó, Về Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện,Hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có thế giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ. Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người. Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và của cộng đồng…

Nhà văn Hoàng Thụy Anh phát biểu tại Hội thảo


Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước. Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam. Đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hoạt động tích cực, hiệu quả. Khuyến khích nhân dân sáng tạo, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Có cơ chế khuyến khích văn nghệ sĩ, nghệ nhân phát huy tài năng, năng lực sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình. Trọng dụng, tôn vinh trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân trên cơ sở cống hiến cho đất nước. Chú trọng phát triển năng khiếu và tài năng trẻ.Phát huy tài năng, tâm huyết của trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài trong việc tham gia phát triển văn hóa của đất nước, trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam…

Toàn cảnh Hội thảo


Những hình tượng nghệ thuật của người nghệ sĩ phải mang những giá trị hình thành các chủ thể của đời sống, tức con người. Hình tượng con người phải đáp ứng nhu cầu thời đại, phát triển nhân cách, thanh lọc tâm hồn con người theo chiều hướng thượng. Bằng chất thẩm mỹ nghệ thuật đặc thù, cá biệt của hình tượng do người nghệ sĩ sáng tạo, một tác phẩm nghệ thuật cần lay động, phân biệt rạch ròi cái thiện, cái ác trong tâm thức người, giúp con người nhận thức đúng.

Các văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm


Hội thảo đã khái quát và nêu bật được nhiều nét văn hóa đẹp tập trung vào chủ đề Con người, văn hóa vùng đất địa phương... của các vùng kinh đô xưa và nay cùng khu vực Bắc miền Trung, trong sáng tác văn học nghệ thuật thời kỳ hội nhập và phát triển, đã bám sát cuộc sống đầy sinh động và chân thực, sáng tạo nên nhiều tác phẩm có tác động xã hội. Từ đó bồi đắp cho các thế hệ văn nghệ sĩ những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp giàu tính nhân văn, xây dựng đời sống tinh thần, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của mỗi vùng miền. Hoạt động VHNT của mỗi vùng thường xuyên gắn kết với nhau, có nhiều sáng tạo, tìm tòi, kế thừa và phát triển tạo nên dấu ấn của mỗi vùng miền.

Phương Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng