Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Triển lãm “Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển và chủ quyền biển đảo Việt Nam”
08:31 | 24/10/2021

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), Thư viện Tổng hợp Tỉnh tổ chức trưng bày, triển lãm chủ đề “Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển và chủ quyền biển đảo Việt Nam”.

Triển lãm “Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển và chủ quyền biển đảo Việt Nam”

Triển lãm, trưng bày với hơn 350 bản sách và 50 tranh ảnh được chia thành 03 nhóm nội dung chính: Khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ "Đoàn tàu không số" và nhân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, những bài học kinh nghiệm quý về hoạt động của Đường Hồ Chí Minh trên biển; quá trình xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam; Tuyên truyền Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; Chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và mỗi người dân trong bảo vệ, giữ gìn, khai thác các nguồn lợi từ biển, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển, khẳng định Đường Hồ Chí Minh trên biển là biểu tượng vinh quang, tự hào của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua hoạt động trưng bày góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường dân tộc ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm kéo dài đến ngày 30/10 tại tầng 1, Thư viện Tổng hợp tỉnh. 

 

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng