Giáo dục-Y tế
Đổi mới từng bước vững chắc hoạt động của ngành giáo dục
16:23 | 24/09/2013

(SHO) - Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động chỉ đạo việc đổi mới từng bước vững chắc hoạt động của ngành, lấy đổi mới quản lý làm khâu đột phá .

Đổi mới từng bước vững chắc hoạt động của ngành giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đổi mới nhận thức và chuyển tư tưởng chỉ đạo từ mô hình phát triển dựa trên số lượng và quy mô sang mô hình phát triển ưu tiên nâng cao chất lượng và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu xã hội và quy hoạch phát triển nhân lực.
Được biết, nguyên tắc đổi mới tư duy quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo như sau: Tách bạch quản lý nhà nước với hoạt động chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước không làm thay nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục;  Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, giao chính quyền địa phương các cấp phối hợp tham gia quản lý các cơ sở đào tạo trên địa bàn; Chú trọng việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đưa các văn bản quy phạm pháp luật vào cuộc sống.
Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm; Tạo điều kiện cho việc giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và các lực lượng xã hội.

Phương Anh
 

Các bài mới
Các bài đã đăng