Phê bình toàn cảnh
Tính lưỡng thê của phê bình văn học
(Đọc âm bản Phê bình văn học, con vật lưỡng thê ấy của Đỗ Lai Thúy) Đọc âm bản Phê bình văn học, con vật lưỡng thê ấy của Đỗ Lai Thúy, vì thế mở ra nhiều hơn một chân trời. Với Đỗ Lai Thúy, chúng ta biết, ông sẽ còn trở lại với con vật lưỡng thê ấy, bởi với ông, phê bình là một cách thế để “bù đắp” hiện hữu ở đời, phê bình vì thế là bản mệnh[xvi].
Trang 5/5
1 2 3 4 5