Tạp chí Sông Hương - Số 175 (tháng 9)
Chùm thơ thiếu nhi Trần Lan Vinh
14:27 | 01/06/2009
Gắp...! - Kể vấn - Chợ điếc

 

TRẦN LAN VINH

Gắp ... !

Đỗ xanh
Làm anh
Mưa rào

Làm cậu
Cô gió
Làm cao
Với đời

Đậu đũa
Gắp chữ
Ra phơi

Thịt xơi
Với rượu
Gắp lời
Vào ra...

Kể vấn

Thương mưa
Kể chuyện
gió đưa

Thương nắng
Kể chuyện
gieo dưa
Trồng cà

Thương mùa
Nên chịu
phơi da

Nắng mưa
Kể vấn
Cỏ hoa
cưới đồng

Chợ Điếc

Chợ Điếc
Bán ngày
gió đông

Bán mây
Con gái
gánh không
Về nhà

Chợ Điếc
Bán cau
Bà già

Bán đêm
Sao hoả
Bán quà
Trốn cơm

(175/09-03)

Các bài mới
Ông thanh tra (03/06/2009)