Tạp chí Sông Hương - Số 297 (T.11-13)
Thị trấn bên đường

ALICE MUNRO

LGT: Alice Munro sinh ngày 10 tháng bảy năm 1931 ở Wingham, Ontario, Canada, với tên khai sinh là Alice Ann Laidlaw. Cha của bà là chủ nông trại, mẹ là cô giáo.

Trang 2/2