Tạp chí Sông Hương - Số 357 (T.11-18)
Lời Thầy


Nhạc và lời: TRẦM TÍCH

Trang Thơ Nhạc ngày Nhà giáo


Nguyên Hào - Yến Thanh - Trầm Tích

Trang 2/2