Tác giả: Nguyễn Văn Vũ
Tháng tư phố Trịnh


Nhạc và lời: NGUYỄN VĂN VŨ