Tác giả: Phan Tuấn Anh
Chùm thơ Fan Tuấn Anh


FAN TUẤN ANH

PHAN TUẤN ANH

“Thái độ của nhà thơ vĩ đại chính là làm cho nô lệ vui vẻ, làm cho những ông vua tàn bạo sợ hãi”.
           (Walt Whitman)