Tác giả: Trương Pháp
Ngày Huế xanh


Nhạc và lời: TRƯƠNG PHÁP