Văn nghệ trong nước
Xây dựng hệ thống kho dữ liệu số các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị
14:57 | 26/08/2020

Ngày 24/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư” với thời gian thực hiện là 5 năm từ 2021 đến 2025.

Xây dựng hệ thống kho dữ liệu số các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị
Ảnh minh họa.

Kinh phí thực hiện Chương trình từ Ngân sách Nhà nước bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa Trung ương hằng năm và dự toán giao cho Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam.

Mục tiêu chung của Chương trình là xây dựng hệ thống tư liệu, kho dữ liệu số và công bố các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới của khoa học công nghệ, nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, góp phần đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, văn học nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay.

Cụ thể, công bố 500 công trình, đầu sách truyền thống (sách in) tuyển chọn từ kho tài liệu các công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật trong giai đoạn từ thế kỷ X đến năm 1945; công bố 100 tác phẩm sách 3D giới thiệu các công trình, tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu; công bố 2.000 đầu mục dữ liệu số về các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật dưới dạng văn bản, hiện vật đơn chiếc, các tác phẩm phi văn bản và tác phẩm dạng khối.

Xây dựng 50 phim tài liệu, phim chuyên đề giới thiệu về tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu và các hoạt động, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật cộng đồng đặc sắc trong đời sống xã hội.

Đồng thời, tạo lập Hệ thống phần mềm để lưu trữ, quản lý các sản phẩm của Chương trình (sách 3D, dữ liệu số, phim tài liệu), phục vụ tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu số về văn học nghệ thuật Việt Nam.

Chương trình có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát, sưu tầm để tổng hợp, xây dựng hệ thống tư liệu, cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam, trên cơ sở kế thừa các tư liệu, sản phẩm đã công bố trước đây và nguồn tư liệu của các nhà nghiên cứu dân tộc học, nhân học, văn hóa học, sử học.

Nghiên cứu, sưu tầm, kế thừa các sản phẩm đã công bố để tuyển chọn, tổng hợp và sản xuất các công trình, đầu sách về văn học, nghệ thuật Việt Nam dưới dạng sách in, sách 3D, đáp ứng nhu cầu tiếp cận, thưởng thức, nghiên cứu, tra cứu của công chúng, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng học tập văn hóa, nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục.

Biên soạn sách 3D về các công trình, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật tiêu biểu đảm bảo trực quan sinh động, số hóa chi tiết các tư liệu, giá trị hiện vật có kết hợp với thuyết minh.

Xây dựng kho dữ liệu số các tác phẩm văn học nghệ thuật dưới dạng văn bản, hiện vật đơn chiếc, băng âm thanh, phim, ký âm, bản in dập; các tác phẩm phi văn bản như văn bia, mộc bản, tác phẩm hội họa, phim, băng âm thanh; các tác phẩm dạng khối như các tác phẩm điêu khắc, mỹ thuật, kiến trúc, nghệ thuật…

Sản xuất phim tài liệu, phim chuyên đề về tác giả gắn liền với tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu và các hoạt động, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tạo lập hệ thống phần mềm quản lý, khai thác các sản phẩm số hóa của Chương trình, kho dữ liệu số các tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam; chuẩn định dạng phổ thông để thuận tiện cho việc khai thác trên nền tảng số và các ứng dụng khác; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu và tích hợp với Hệ tri thức Việt số hóa.

Thu thập phiên bản số, tiến tới số hóa từ gốc các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị khi ra đời và đưa vào nền tảng Hệ tri thức Việt số hóa.

Theo Ngọc Bích - GD&TĐ

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng