Từ Ô Lâu đến Hải Vân
Kế hoạch về việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
14:12 | 21/03/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với những mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

 

Kế hoạch về việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loạiẢnh minh họa (internet)

Theo đó, tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng hoạt động của 03 loại hình thiết chế văn hóa cấp tỉnh, gồm: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Bảo tàng, Thư viện; phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

Đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt; giai đoạn 2022-2025 phấn đấu đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 05 di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia có giá trị đang bị xuống cấp; tu bổ cấp thiết ít nhất 10 di tích cấp tỉnh); nghiên cứu, xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và con người tỉnh Thừa Thiên Huế. Phấn đấu ít nhất 85% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương.

Phấn đấu hàng năm có từ 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt được các danh hiệu văn hóa trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Phấn đấu tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa, nhất là các đơn vị quản lý nhà nước về văn hóa - nghệ thuật, thực hành, trình diễn văn hóa nghệ thuật. Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa trong tổng chi ngân sách hằng năm.

Kế hoạch cũng triển khai các giải pháp cho từng nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa.  Hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa. Xây dựng con người phát triển toàn diện. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa. Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển công nghiệp văn hóa; khai thác phát huy văn hóa,di sản phát triển du lịch. Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa. Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa.

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng